Vornamen beginnend mit "Y"

Yke (2)
Yljedina (1)
Yne (2)
Ype (1)
Ysebrand (2)
Yte (2)
Ytje (5)
Ytsche (1)